Υπεύθυνος για την έξοδο του ασθενούς από την κλινική είναι αποκλειστικά ο θεράπων ιατρός του, εκτός και αν συντρέχουν άλλοι προσωπικοί λόγοι του ασθενούς ή του οικογενειακού περιβάλλοντος αυτού οπότε και κατόπιν συνεννόησης με το επιστημονικό προσωπικό της κλινικής δύναται να εξέλθει οικεία βουλήσει.

Την ημέρα εξόδου του από την κλινική, ο ασθενής παραλαμβάνει το εξιτήριό του και δίδονται όλες οι απαραίτητες ιατρικές οδηγίες, σύντομο ενημερωτικό σημείωμα εξόδου καθώς και τυχόν συνταγογραφημένη φαρμακευτική αγωγή.

Κατά την έκδοση του Εξιτηρίου του, ο ασθενής ή ο συνοδός του, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Γραφείο Κινήσεως - Λογιστήριο Ασθενών προκειμένου να ρυθμίσει τις οικονομικές εκκρεμότητες που τυχόν υπάρχουν και να παραλάβει το Βιβλιάριο Υγείας, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες από τον ελεγκτή του εκάστοτε Ασφαλιστικού Φορέα.

Σε περίπτωση που ζητηθούν αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων του ασθενούς, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην Γραμματεία της κλινικής από την επόμενη του εξιτηρίου ημέρα.

Ο χρόνος παράδοσης των αντιγράφων δεν υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες.

Για λόγους διασφάλισης του ιατρικού απορρήτου αλλά και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η Κλινική αποδέχεται μόνο το αίτημα όσο και την παραλαβή των αντιγράφων των εξετάσεων να πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον ασθενή ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.